Abu Dhabi – Émirats arabes unis – « WoodParks »

skate park beton Rhône
Blandan – Rhône – « StoneParks »
7 juillet 2016
skate park indoor Lille
Lille – Nord – « WoodParks »
7 juillet 2016

Abu Dhabi – Émirats arabes unis – « WoodParks »

skate-park-bois-indoor